Karate Do - Traditionelles Shito Ryu Karate in Berlin
unter der Leitung von Shihan Carlos Molina (8. Dan),
Uchi Deshi von Soke Mabuni Kenei

 

  Shin-Gi-Tai Kai Karate Do e.V.

Dento Shito  Ryu - Traditionelles Shito Ryu Karate


Logo Shingitai

ShinGiTai BerlinUnion Shito Ryu Europe